Pravila i uslovi korišćenja

Možete slobodno izabrati bilo koji domen kao poddomen na iz.rs. Naša je misija da obezbedimo besplatne .rs domene svim zainteresovanima. Registrujte domen, i on će odmah biti aktivan - vaš sajt će se videti na Internetu. Posle 15 dana pošaljite zahtev za odobrenje i sačekajte odobrenje domena.

Za registraciju domena nije potrebno da dostavljate nikakvu dokumentaciju Registru, osim u slučajevima kada je potrebno dokazati pravo korišćenja zaštićenog imena ili intelektualne svojine, ako postoji sumnja da podaci koje ste naveli u zahtevu za odobrenje domena nisu tačni ili ako je dokumentacija potrebna u postupku posredovanja Registra u sporu oko domena.

Da bi ste ostvarili pravo da koristite besplatan domen neophodno je da:

- ste punoletni i poslovno sposobni;

- obezbedite funkcionalan DNS server podešen da hostuje dati domen i prilikom registracije domena podesite odgovarajuće NS slogove;

- obezbedite funkcionalan server koji će da hostuje servise na datom domenu. Na domenu mora u roku od 24 časa biti funkcionalan javno dostupan http servis i prikazati najmanje jednu stranu u standardnom HTML formatu. To ne sme biti podrazumevana strana hosting servisa, poruka o grešci, suspenziji hosting naloga, nedovrešna instalacija veb aplikacije ili instalirana veb aplikacija bez vašeg sadržaja, prikaz sadržaja direktorijuma na serveru i slično, već morate postaviti vaš sadržaj, makar i kao privremenu stranu koja opisuje namenu domena, dok ne postavite sadržaj sajta. Pored toga, domen možete koristiti za bilo koje druge servise;

- veb sajt mora biti vidljiv na tom domenu (a ne putem redirekcije na neki drugi domen). Sadržaj veb sajta mora biti funkcionalan, a ne da služi za parkiranje domena i preusmeravanje na sajt na nekom drugom domenu.

- veb sajt mora prikazivati javno dostupan sadržaj iz koga je jasna namena sajta i koji je koristan javnosti, neuslovljen prijavom ili nekom drugom identifikacijom korisnika. Pored javno dostupnog sadržaja, drugi delovi sajta mogu biti dostupni samo identifikovanim korisnicima. U tom slučaju, u javnom delu moraju biti jasno navedeni uslovi za pristup zaštićenom delu sajta i šta se tim pristupom dobija.

- od trenutka slanja Zahteva za odobrenje domena na sajtu ne sme biti nijedne stranice na kojoj stoji oznaka "u izradi" ili koja se može protumačiti kao da je u izradi, a svaka opcija u navigaciji je u potpunosti funkcionalna i ima smislen sadržaj

- zakonska je obaveza vlasnika sajtova da na sajtovima koji se upotrebljavaju za za prodaju roba ili usluga ili za oglašavanje prodaje roba ili usluga objave zakonom propisane podatke o registraciji delatnosti, odnosno vlasniku. Ovo se odnosi i na sajtove koji koriste besplatne IZ.RS domene. Pogledati: http://forum.uzice.net/uputstva-za-iz-rs-domene/obaveza-objavljivanja-podataka-na-sajtu-koji-se-bavi-elektronskom-trgovinom/

- zakonska je obaveza javnih glasila da na svojim sajtovima objave zakonom propisane podatke o javnom glasilu. Ovo se odnosi i na sajtove koji koriste besplatne IZ.RS domene. Pogledati: http://forum.uzice.net/uputstva-za-iz-rs-domene/obaveza-objavljivanja-impresuma-na-sajtu-javnog-glasila/

- u duhu sa prethodne dve zakonske obaveze, naš servis obavezuje objavljivanja podataka o delatnosti i vlasniku za sva lica koja upotrebljavaju besplatne IZ.RS domene za oglašavanje obavljanja delatnosti. To znači da ako vaš sajt predstavlja preduzeće, koristi se za oglašavanje ili prodaju roba i usluga (ili bilo kakvu vrstu naplate), medijsku delatnost (uključujući emitovanje internet radio ili tv programa), delatnost udruženja građana, ili obavljanje neke druge delatnosti, obavezni ste da na sajtu navedete sve podatke o vlasniku sajta u čije ime se ta delatnost obavlja. Ukoliko je vlasnik domena registrovao delatnost koju oglašava, onda je obavezan da objavi podatke iz registracije delatnosti. Ukoliko se radi o udruženju građana, klubu, sportskoj ili sličnoj organizaciji, ona je obavezna da objavi statut, pun naziv, sedište i kontakt telefon. Ovake organizacije su obavezne i da na sajtu objave dokumente (ugovori, sporazumi i slično) kojima potvrđuju sporazumnu saradnju sa drugim organizacijama ukoliko je takva saradnja na sajtu vidno objavljena. Ukoliko se radi o delatnosti fizičkog lica tada je na sajtu obavezno objaviti ime i prezime, adresu i mesto stanovanja i kontakt telefon osobe koja delatnost obavlja. Sajt fizičkog lica ne može biti načinjen tako da ostavlja utisak da se radi o firmi, odnosno da posetioca dovodi u zabludu da je na sajtu firme.

- crkve i verske organizacije su obavezne da, na sajtovima koji su u njihovo ime registrovani ili ih predstavljaju, objave naziv, adresu sedišta, lično ime, adresu i svojstvo lica koje je ovlašćeno da zastupa i predstavlja crkvu ili versku zajednicu, i broj i datum rešenja o upisu u Registar crkava i verskih zajednica, ako je crkva ili verska organizacija upisana u taj registar. Ako je sajt religioznog karaktera a vlasnik je fizičko lice za njega važe iste obaveze kao za sajtove za promociju delatnosti fizičkih lica. Takav sajt ne sme biti načinjen tako da ostavlja utisak da se radi o sajtu crkve ili verske organizacije.

- sadržaj sajta može biti na bilo kom jeziku koji se službeno upotrebljava u Srbiji. Ipak, ukoliko osnovni jezik na sajtu nije srpski, tada je obavezno da deo sadržaja bude na srpskom ili engleskom jeziku. To ne mora biti potpun prevod sajta na srpski ili engleski jezik već samo dovoljan sadržaj da bi posetioci, koji ne poznaju osnovni jezik na kome je sadržaj, mogli da razumeju o kakvom sadržaju je reč, odnosno koja je namena sajta i ko je vlasnik. Ukoliko sajt spada u kategoriju za koju pravila IZ.RS sevisa propisuju obavezan sadržaj (kontakt podaci, registracije preduzeća ili organizacije i slično) taj propisani sadržaj mora biti dostupan i na osnovnom jeziku sajta i na srpskom jeziku).

- ukoliko je sajt posvećen nekom mestu ili geografskoj oblasti obavezno je da na sajtu stoji informacija o vlasniku sajta u istom smislu kao i za sajtove koji se upotrebljavaju za oglašavanje obavljanja delatnosti.

- poslali ste Zahtev za odobrenje domena i registracija željenog domena je odobrena.

Za besplatne domene nije dozvoljeno:

- da registrujete domen koji ćete samo postaviti da pokazuje sadržaj sajta koji je već vidljiv na nekom komercijalnom domenu, da podesite redirekciju ili kloaking na postojeći domen ili da koristite neku drugu tehniku da posete sa besplatnog domena usmeravate na drugi domen;

- da registrujete više iz.rs domena koji pokazuju isti sadržaj;

- da registrujete domen koji nećete koristiti. Registrovani domen mora biti u upotrebi bar za http servis;

- da domene koristite za prikaz ili promociju pornografije, piraterije kao i bilo kakve druge nelegalne ili nemoralne aktivnosti;

- da domene koristite za izražavanje mržnje i netrpeljivosti bilo koje prirode, za uvredljivo, ponižavajuće ili klevetničko ponašanje prema pojedincima ili pripadnicima nekih verskih, kulturnih, rasnih ili drugih društvenih grupa;

- da domene koristite za promociju i reklamiranje bilo koje vrste piramidalne organizacije, zarade na Internetu, kockanje ili igre na sreću;

- da domene koristite za promociju i reklamiranje bankarskih usluga i usluga osiguranja;

- da domene koristite za promociju i reklamiranje kriptovaluta i usluga vezanih za kriptovalute;

- da domene koristite za promociju i reklamiranje bilo koje vrste kvizova, igara na sreću, glasanja, servisa javnih preduzeća i drugih delatnosti koje se naplaćuju SMS porukama i telefonskim pozivima;

- da se domeni koriste za promociju humanitarnih akcija za koje na samom domenu nisu objavljeni pravno valjani dokazi da se radi o legalnoj humanitarnoj akciji;

- da domene koristite za promociju neke političke stranke;

- da domene koristite za promociju fudbalskih i košarkaških klubova osim, osim školskih klubova, klubova koji se takmiče u ligama najnižeg nivoa i nacionalnih reprezentacija;

- da domene koristite za promociju najvijačkih grupa i navijačke aktivnosti uopšte;

- da domene koristite za promociju bankarskih usluga, usluga osiguranja i sličnih usluga;

- da domene koristite za promociju rijaliti šou programa, muzičkih programa, kvizova i sličnih TV i radio programa ili učesnika u takvim programima;

- da domene koristite za promociju TV i radio programa ili bilo kakvih drugih aktivnosti u kojima se poziva na glasanje SMS porukama;

- da se sa domena šalje spam, kao i da se uopšte spamom reklamira bilo šta što je na bilo koji način vezano za .iz.rs domene, uključujući sam .iz.rs. servis, kao i sajtove ili servise koji su na domenima u okviru .iz.rs;

- da se na domenu distribuiraju strimovani audio i video programi koji nisu sopstveni proizvod vlasnika domena, osim ukoliko ta distribucija nije sporedni sadržaj na sajtu i vrši se uz pisanu saglasnost proizvođača distribuiranog programa;

- da se na domenu distribuira strimovan audio ili video sadržaj u formi radio ili tv programa ako proizvođač tog programa nema validnu licencu za korišćenje rado-frekvencije na teritoriji Srbije ili Republike Srpske i ako domen nije registrovan na proizvođača programa koji se emituje preko domena;

- da registrujete domen sa imenom koje očigledno predstavlja zaštićeno ime, identitet preduzeća, organizacije, proizvoda ili slično, ako nemate vlasništvo nad tim imenom, ili da sadržaj sajta narušava nečija autorska prava;

- da sadržaj domena bude u najvećoj meri preuzet sa drugih internet servisa na bilo koji način (RSS ili nešto slično);

- da sadržaj domena bude istovetan ili u velikoj meri sličan sajtu na nekom drugom domenu (na primer, da firma koja ima komercijalni domen, registruje besplatan domen na kome prikazuje drugačiji ali sličan sadržaj kao i na komercijalnom domenu);

- da sadržaj domena bude takav da posetioca može da dovede u zabludu da se nalazi na nekom drugom sajtu;

- da se domen upotrebljava za davanje medicinskih usluga, saveta ili informacija ili za promociju lekova, lekovitog bilja i sličnih preparata, medicinskih pomagala i drugih sličnih medicinskih sredstava, ako vlasnik sajta nije preduzeće ili organizacija koje registrovano za takvu delatnost, odnosno vlasnik može biti i fizičko lice lice koje je stručno i registrovano za takvu delatnost. Na sajtu moraju vidno navedeni dokazi registracije delatnosti i imena, titule stručnih lica koja daju savete i informacije odnosno vrše promociju navdenih medicinskih sredstava;

- da se domen koristi za promociju lekova, lekovitog bilja i sličnih preparata, medicinskih pomagala i drugih sličnih sredstava, ako za svaki pojedinačni artikal nije priložena deklaracija, kopije sertifikata i važeće dozvole za stavljanje u promet, puni podaci o proizvođaču i zastupniku ili predstavniku ako proizvođač nije iz Srbije, ili ako lek spada u grupu onih čije je oglašavanje zabranjeno;

- da se domen koristi za naplatu ili promociju roba ili usluga koje se plaćaju SMS porukama ili pozivima brojeva sa posebnom tarifom;

- da sajt na domenu predstavlja farmu linkova;

- da se domen koristi pretežno za promociju ili prodaju usluga registracije domena i hosting usluga koje se naplaćuju. Ukoliko se na sajtu pored ostalog nude i usluge registracije domena i hosting usluge u toj ponudi se mora nalaziti i ponuda besplatne registracije IZ.RS domena sa besplatnim hostingom koji omogućava PHP i MySQL;

- da domene registruju i koriste lica koja nisu državljani Srbije i Republike Srpske, ili da se domeni koriste za promociju aktivnosti, preduzeća, organizacija, lica ili mesta koji se ne nalaze na ove dve teritorije;

- da domene koristite na bilo koji način koji promoviše, podržava ili podstiče ideju nezavisnosti Kosova i Metohije;

- da se domeni koriste za potrebe ili promociju RNIDS, da domene koriste funkcioneri RNIDS, firme i organizacije koje su u bliskoj vezi (vlasništvo, radni odnos i slično) sa funkcionerima RNIDS, kao ni da se za hosting domena koriste serveri RNIDS ili njemu bliskih firmi i oganizacija;

- da prodate domen (uključujući i prodaju zajedno sa sajtom, čak i ako se naglasi da je domen besplatan) ili da menjate vlasnika domena;

- da domene koristite za promociju i reklamiranje usluga promocija, reklama, marketinga, uključujući i e-marketing, usluge SEO optimizacije i slične usluge;

Preuzimanje odgovornosti

Odgovornost za sve posledice nastale vašim korišćenjem besplatnog domena preuzimate na sebe. Registracijom besplatnog domena prihvatate na sebe sve pravne posledice i obavezujete se da nadonadite svaku materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu vašim korišćenjem besplatnog domena.

Mi smo, kao davaoci servisa registra besplatnih domena, oslobođeni svake odgovornosti za vaše delovanje i postupanje sa besplatnim domenom koji koristite.

Ostale napomene

Pored ovih pravila, morate poštovati i pravila Free DNS kao i pravila RNIDS.

Pravila se odnose i na poddomene domena koje registrujete.

Registracija domena važi godinu dana. Nakon isteka tog perioda, korisnik domena mora obnoviti registraciju. Za obnovu registracije domena važe isti uslovi kao i za registraciju.

Zadržavamo pravo da odbijemo neke zahteve za registraciju domena ili poništimo već registrovane domene i bez posebnog obrazloženja.

Zadržavamo pravo da neke neregistrovane domene izdvojimo u grupu naročitih domena, koji će biti ponuđeni na korišćenje pod posebnim uslovima u cilju obezbeđenja promocije ili finansiranja rada ovog servisa. Domenima koji su odobreni neće biti menjan status u naročite domene.

Zadržavamo pravo da isključivo mi tumačimo ova Pravila i uslove, odnosno da se jedino naše tumačenje može primenjivati u toku upotrebe našeg servisa.

Ukoliko utvrdimo da registrovani domen ne ispunjava uslove za registraciju, domen će odmah biti obrisan, a korisnik može ponoviti registraciju kada obezbedi da domen ispunjava uslove.

Ukoliko utvrdimo da odobreni domen ne poštuje pravila, prvo ćemo uputiti opomenu korisniku domena putem imejla, a ukoliko neispravnost ne bude otklonjena u razumnom roku, domen će biti obrisan iz registra. U slučajevima kada se radi o nepoštovanju procedure registracije domena ili očiglednom kršenju zakona, morala ili u slučajevima ponovljenog kršenja pravila, zadržavamo pravo da domene obrišemo bez prethodnog upozorenja.

Imajte razumevanja da je osnovna svrha ovog servisa da obezbedi praktičan, smislen i besplatan .rs domen onima kojima je domen potreban. Nećemo blagonaklono gledati na bilo kakvo nerazumno korišćenje servisa kao što je registracija domena samo zarad registracije, masovno registrovanje domena, zloupotrebe domena u nelegalne, nemoralne ili političke svrhe, vređanje, ponižavanje i klevetanje ili nešto slično.

Od vas očekujemo da domen koji registrujete aktivno koristite da preko njega pružate neki servis koji je koristan internet zajednici. Ako već imate neki domen nemojte registrovati besplatan .iz.rs domen samo da bi ste ga rezervisali za sebe.

Pravila i uslovi mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku bez prethodne najave i mogu se odnositi i na domene registrovane pre izmene pravila, ako uočimo pojave koje po našoj proceni predstavljaju nekorektno korišćenje domena, a nismo ih do sada predvideli u pravilima, ili ako je potrebno da postojeća pravila budu podrobnije objašnjena.

Podnošenjem zahteva za registraciju domena potvrđujete da ste upoznati sa ovim pravilima, pravilima FreeDNS, pravilima RNIDS, sa našim tumačenjima svih izraza u ovim pravilima (uključujući i naknadna razjašnjenja) i da ste sa njima saglasni.

Upotreba ličnih podataka

U postupku registracije domena, korisnici adminstracije IZ.RS servisa mogu dati svoje lične podatke. Ovi podaci se koriste za internu administraciju i proveru identiteta korisnika i neće se koristiti za druge svrhe ili davati drugim licima, osim uz pravno valjan sudski nalog.