Посредовање у споровима

Регистрација домена самим тим што се ради о коришћењу имена било назива фирми и организација, били робних имена, може да доведе и до спорова око права на власништво домена односно начина на који се домени користе. Када се ради о бесплатном сервису за регистрацију домена, такви спорови су изгледнији.

Регистар бесплатних iz.rs домена је установио правила за коришћење домена, која се обавезно морају поштовати. Поред специфичних правила условљених наменом бесплaтних домена, ова правила условљавају поштовање закона. Истим правилима је одређено да администрација Регистра задржава право да реагује уколико има сазнања о очигледним кршењима Правила, односнозакона. До оваквих сазнања администрација може долазити самоиницијативно или на основу пријава.

У случају да неко сматра да постоји кршење Правила и закона увек је позван да Регистру скрене пажњу на то. То може учинити на неформалан начин слањем примедбе администрацији преко контакт стране. Приликом слања овакве примедбе, неопходно је јасно образложити о каквом кршењу правила или закона се ради, и приложити расположиве доказе. Администрација ће, свакако, уколико се ради о очигледном непоштовању правила или закона реаговати и предузети мере да се неправилности отклоне, или починиоцу одузети право коришћења бесплатног домена.

Уколико администрација не утврди очигледно кршење правила она неће предузимати посебне мере а пошиљаоца примедбе ће упутити да спор реши или у директном контакту са корисником бесплатног домена, или да покрене званичан поступак за посредовање у спору (арбитражу).

Ток поступка посредовања (арбитраже) Регистра у спору око домена

Поступак покреће тужилац слањем писменог захтева Регистру за покретање поступа посредовања у спору и плаћањем надокнаде.

Захтев се мора послати и у електронској и у штампаној форми, а мора да садржи потребне податке, изјаве и документа којим се потврђују сви наводи у захтеву. Захтев за покретање овог поступка може поднети само страна која је директно оштећена непоштовањем правила.

На основу овог захтева, администрација ће од туженика тражити изјаву о спору, којом ће он оспорити или потврдити наводе из захтева за посредовање. Изјава се мора послати и у електронској и у штампаној форми, а мора садржавати податке, изјаве и документа којим се потврђују наводи у изјави.

По потреби админстрација може од обе стране тражити додатне податке, односно документа.Уколико подносилац захтева не достави тражене податке, односно документа, сматра се да одустаје од свог Захтева те се посредовање окончава у корист туженика. Уколико туженик не достави тражене податке односно документа, сматра се да прихвата наводе из захтева, те се поступак посредовања окончава у корист подносиоца захтева.

По потреби, админситрација може тражити мишљење независних стручњака. Пре упошљавања стручњака, Регистар ће о томе обавестити подносиоца захтева саопштавајући износ трошкова које такво упошљавање подразумева. Уколико подносилац захтева не пристане на агнажовање стручњака, то се сматра одустајањем од Захтева те се тиме поступак посредовања у спору окончава у корист туженика. Уколико подносилац захтева пристане на ангажовање стручњака, обавезује се да ће одмах платити наведне трошкове његовог ангажовања. Независни стручњак ће бити упошљен тек након што подносилац захтева плати трошкове његовог упошљавања.

У складу са прикупљеним подацима, админстрација ће донети одлуку о томе да ли је, и у којој мери захтев оправдан. Уколико је захтев оправдан, администација ће предузети и одговарајуће мере да он буде испуњен - налогом туженику да начини одговарајуће измене на сајту или брисањем домена који је предмет захтева. Уколико туженик не поступи по налогу Регистра за измену спорних садржаја на свом сајту, тада ће администрација обрисати спорни домен.

Обрисани домен постаје слободан тако да га било ко може регистровати за своје потребе. Једино туженик, коме је домен обрисан поступком посредовања у спору, губи право да исти домен поново региструје и користи.

Одлука администрације нема правну снагу. Стране у спору, уколико не прихватају одлуку администрације, могу покренути поступак за решавање свог међусобног спора пред званичним судом. Регистар не може бити страна у спору, а он ће све захтеве и евентуалне одлуке суда поштовати и спровести у потпуности.

Захтев за покретање поступка за посредовање

Овај Захтев прилаже покретач поступка. Захтев мора да садржи:

1) податке о подносиоцу захтева (назив, седиште, адреса, матични подаци /матични број и ПИБ/, број телефона и други контакт подаци)

2) податке о овлашћеном лицу за подношење захтева, ако је подносилац захтева правно лице или друго лице подноси захтев у име подносиоца, (име и презиме, адреса и место пребивалишта, матични подаци, број телефона и други контакт подаци)

3) навод који домен је предмет спора. Може се навести више домена ако они приказују истоветан садржај.

4) јасно и прецизно образложење конкретног разлога спора

5) изјаву о правном основу за покретање поступка којим се објашњава по ком основу је подносилац захтева оштећен, те је стекао право да тражи решење спора

6) изјаву да је подносилац захтева претходно директно контактирао корисника домена који је предмет спора, покушавајући да тим контактом дође до решења спора

7) изјаву о прихватању свих трошкова који могу настати евентуалним ангажовањем независних стручњака у поступку посредовања

8) својеручан потпис подносиоца захтева, односно потпис овлашћеног лица оверен печатом ако је подносилац правно лице

Уз захтев се прилажу следећи документи:

- копија документа којим се потврђује идентитет подносиоца захтева (копија личне карте или пасоша, односно копија решења о упису фирме у регистар)

- копија документа којим се потврђује идентитет овлашћеног лица (копија личне карте или пасоша)

- оригинални документ којим се даје овлашћење овлашћеном лицу да заступа подносиоца захтева

- копије докумената којима се доказује правни основ да се поднесе захтев

- копије докумената којима се доказује претходни директан контакт са тужеником

- доказ о плаћеној надокнади за поступак посредовања у спору

Подносилац Захтева може у било ком тренутку да одустане од свог Захтева, чиме се поступак аутоматски сматра обустављеним.

Захтев и сви приложени документи се морају послати у електронској и штампаној форми. У штампаној форми се морају послати документи у три примерка.

Изјава о спору

Изјаву о спору доставља туженик, власник домена који је предмет покренутог поступка посредовања у спору. Она мора да садржи:

1) податке о подносиоцу изјаве - туженику (назив, седиште, адреса, матични подаци /матични број и ПИБ/, број телефона и други контакт подаци)

2) податке о овлашћеном лицу за подношење изјаве, ако је подносилац правно лице или друго лице подноси изјаву у име подносиоца, (име и презиме, адреса и место пребивалишта, матични подаци, број телефона и други контакт подаци)

3) текст изјаве којом се прихватају или оспоравају наводи из Захтева о покретању поступка о спору. Уколико је предмет спора власништво, изјава мора да садржи објашњење правног основа за прече власништво

4) изјава којом се одриче или задржава право приватности у спору. Право приватности се не може задржати уколико се ради о спору којим се разрешава право пречег власништва

5) својеручан потпис подносиоца изјаве, односно потпис овлашћеног лица оверен печатом ако је подносилац правно лице

Уз изјаву се прилажу следећи документи:

- копија документа којим се потврђује идентитет подносиоца изјаве (копија личне карте или пасоша, односно копија решења о упису фирме у регистар)

- копија документа којим се потврђује идентитет овлашћеног лица (копија личне карте или пасоша)

- оригинални документ којим се даје овлашћење овлашћеном лицу да заступа подносиоца изјаве

- копије докумената којима се доказују наводи у изјави

Уколико туженик не пошаље изјаву сматраће се да је прихватио наводе из Захтева за покретање поступка о спору те да је сагласан са свим мерама које се предузму ради испуњења тих навода.

Изјава и сви приложени документи се морају послати у електронској и штампаној форми. У штампаној форми се морају послати документи у три примерка.

Надокнада за поступак посредовања

За посредовање у спору се плаћа надокнада у износу од 45 EUR по средњем курсу на дан плаћања. Надокнаду плаћа подносилац захтева пре слања Захтева. За рачун се треба обратити администрацији Регистра. Накнада је неповратна, без обзира да ли подносилац Захтева након плаћања заиста и писменим путем покрене поступак посредовања, или у току поступка одустане од захтева.

Рокови

Процедура се сматра покренутом од тренутка плаћања надокнаде за покретање поступка за посредовање у спору.

Подносилац захтева треба да у електронској и штампаној форми пошаље Регистру захтев за покретање поступка за посредовање у спору. Захтев у електронском облику мора бити послат у року не краћем од седам дана од дана плаћања надокнаде, а у штампаном облику у року не краћем од 15 дана након плаћања надокнаде.

Поступак се покреће од тренутка када Регистар од подносиоца захтева добије Захтев за покретање поступка у бар једном облику.

Регистар ће туженику послати копију Захтева у електронском облику најдаље седам дана од добијања тог Захтева.

Туженик изјаву мора послати Изјаву о спору у електронској и штампаној форми. Изјава у електронском облику мора бити послата у року не краћем од седам дана од дана добијања Захтева, а у штампаном облику у року не краћем од 15 дана након добијања Захтева.

Регистар у међувремену од обе стране може тражити додатне податке, изјаве и документа. Обе стране су дужне да исте доставе у року од три дана.

По потреби, Регистар може ангажовати стручњаке тражећи њихова мишљења о спору. Уколико подносилац захтева прихвати ангажовање стручњака обавезан је да плати трошкове ангажовања у току од три дана од добијања рачуна. Независни стручњак своје мишљење доставља у року од седам дана од ангажовања.

Регистар саопштава одлуку о спору у року од 15 дана од прибављања све потребне документације и мишљења независних стручњака.